Du er her

2017 Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for  Håndværk & Design kreds Syd (HDsyd)

 

§ 1 Kredsens formål er gennem sin virksomhed at hjælpe medlemmerne til at udføre deres arbejde med størst mulig faglig og pædagogisk sikkerhed, samt gennem landsforeningen at øve indflydelse på fagets udvikling.

 

 §2 Kredsen er en lokalafdeling under Den faglige forening Håndværk og Design (HD) og omfatter lærere og andre med interesse for faget. Medlemskontingentet fastsættes hvert år på HD’s generalforsamling og opkræves af HD. Refusion af kredskontingent fastsættes ligeledes hvert år og tilgår kredsen efter dennes registrerede medlemstal.

 

§3 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§4 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest udgangen af februar og indvarsles senest 14 dage før på HD’s hjemmeside, på facebook gruppen eller pr mail/brev. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel efter ønske fra bestyrelsen eller1/3 af medlemmerne. 

 

§5 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg

7. Eventuelt

 

 §6 Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen. Valgperioden er på 2 år, således der er 3 på valg i lige år og 2 på valg i ulige år. Valget foregår på den ordinære generalforsamling og samtidig vælges 2 suppleanter for et år. Ved valgene bør der tages hensyn til geografisk fordeling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

Hvert år vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant for et år ad gangen. Valgene gælder fra generalforsamlingen.

 

§7 Alle personvalg og personforslag er skriftlige, hvis mindst 1 medlem ønsker det.

 

 §8 Vedtægtsændringer kan kun finde sted på lovligt indkaldt generalforsamling med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer, når forslaget er optaget på generalforsamlingens dagsorden.

 

§9 Regnskabet følger kalenderåret. Kredsen modtager for samme periode refusion i forhold til medlemstallet i HD

 

§10 Foreningen kan opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtager det med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

I tilfælde af opløsning anvendes evt. aktiver til håndværk og design fremmende aktiviteter i kredsen efter generalforsamlingens og HD's skøn.

Vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 2017