Du er her

Vedtægter

Vedtægter for
Den faglige forening Håndværk og  Design - Østjylland

 

Vedtægter for:

Den faglige forening Håndværk og Design - Østjylland.

 

§ 1

Foreningens formål er at styrke håndværk og design som skolefag og læreruddannelsesfag på VIA og at virke for medlemmernes fælles interesser med kurser og andre tiltag til faglig sparring.

 

§ 2

Som medlem kan optages enhver, der beskæftiger sig med / underviser i Håndværk og Design og andre der har interesse herfor, og kan gå ind for foreningens formål.

 

§ 3

Foreningen er en afdeling af Den faglige forening Håndværk og Design. Medlemmerne af den lokale forening skal være medlem af Den faglige forening Håndværk og Design.

 

§ 4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§ 5

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Bestyrelsen meddeler tid og sted i november måned. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 15. december. Endelig dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Afstemninger foretages skriftligt, hvis blot en ønsker det.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Formandens beretning

3.                   Forelæggelse af det reviderede regnskab

4.                   Indkomne forslag

5.                   Valg

6.                   Eventuelt

 

 

 

 

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst en femtedel af medlemmerne fremsætter ønske herom med angivelse af punkter til dagsordenen. Generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter fremsat skriftligt ønske. Indkaldelse som til ordinær generalforsamling.

 

§ 7

Bestyrelsen, der er på 7 medlemmer, vælges for en periode af 2 år, således der er 4 på valg i lige år og 3 på valg i ulige år. Valget foregår på den ordinære generalforsamling og samtidig vælges 2 suppleanter for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Bestyrelsen kan suppleres med en repræsentant fra de studerende og en repræsentant fra underviserne på VIA. Hvert år vælges en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen. Valgene gælder fra generalforsamlingen.

 

§ 8

Vedtægtsændringer behandles som andre forslag og kan vedtages med almindelig stemmeflerhed, hvis den forslåede ændring har været medlemmerne i hænde sammen med den endelige dagsorden.

 

§ 9

Foreningen kan opløses, hvis to på hinanden følgende generalforsamlinger vedtager det med almindelig stemmeflerhed.

 

§ 10

Lokalkredsen omfatter kommunerne: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus.