Du er her

Vedtægter

Vedtægter for

Den faglige forening HÅNDVÆRK OG DESIGN

STORKØBENHAVN

l

Foreningens formål er gennem sit arbejde at hjælpe medlemmerne til at udføre deres arbejde med størst mulig faglig og pædagogisk sikkerhed.

 

2

Foreningen er en lokalkreds under Den faglige forening Håndværk og design, som er dannet efter en sammenlægning af Danmarks Sløjdlærerforening (DS) og Håndarbejdslærerforeningen. Lokalkredsen dækker Bornholm, Nordsjælland og Storkøbenhavn, og henvender sig til undervisere i sløjd, håndarbejde og håndværk og design. Foreningen er også åben for andre med interesse for faget. 

Medlemskontingentet fastsættes hvert år på Årsmødet for lokalkredse i Den faglige forening Håndværk og design. Refusion af lokalkontingent fastsættes ligeledes hvert år og tilgår lokalforeningen

 

3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal og indvarsles mindst 14 dage før pr. mail og på Facebook.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med samme varsel efter ønske af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne.

 

4

Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Valgperioden er 2 år, og halvdelen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Revisor vælges hvert år.

 

5

Alle personvalg er skriftlige såfremt blot et medlem ønsker det.

 

6

Regnskabet følger perioden mellem generalforsamlingerne. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen

 

7

Kontingent ud over refusion fra Dff HD, fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

8

Lokalforeningens opløsning kan kun vedtages ved to på hinanden følgende lovligt indkaldte generalforsamlinger og ved mindst 2/3 af de mødte stemmer. I tilfælde af opløsning anvendes evt. aktiver til håndværk og design fremmende formål i lokalområdet efter generalforsamlingens beslutning.

 

9

Vedtægtsændringer kan finde sted på lovligt indkaldt generalforsamling med 2/3 af de mødte medlemmers stemmer.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Storkøbenhavn 16/11 2016