Du er her

2016 Forretningsorden

Den faglige forening Håndværk og design.

Forretningsorden

Gældende fra 26. marts 2016

 

 

Formanden

Varetager, i samarbejde med næstformanden, al kontakt til Danmarks Lærerforening, Undervisningsministeriet og andre myndigheder og samarbejdspartnere. Formanden varetager kontakt til lokale kredse. Formanden kan delegere opgaver til udvalg eller medlemmer. 


Næstformanden

Samarbejder med formanden om dennes arbejdsopgaver. Næstformanden har ansvar for at forfølge udviklingsmuligheder for vores fag gennem kontakt til politiske og faglige organisationer. Der kan nedsættes et politisk udvalg.


Kassereren

bemyndiges til at registrere Den faglige forening, Håndværk og Design og efterfølgende oprette bankkonti, netbank og aftaler om betalingsformidling. Kasseren udfører alle nødvendige transaktioner og aflægger regnskab i samarbejde med foreningens revisorer.

Pengeinstitutter:

 • Kassererne disponerer over konti i pengeinstitutter oprettet med henblik på opbevaring af foreningens formue og konti til daglige regningsbetalinger og opkrævning af kontingent.
 • Foreningens formue kan ikke investeres i obligationer, aktier eller lignende hvor der er risiko for tab, medmindre det forinden godkendes på repræsentantskabsmøde.
 • Kassereren forsøger at anbringe foreningens midler på højt forrentede konti.
 • Et bestyrelsesmedlem mere indsættes som med-disponerende for at sikre foreningens drift i tilfælde af at kassereren får forfald.
 • Der oprettes PC-/netbank aftale for alle konti.

 

Medlemsregistrering

 • Kassereren fører medlemsregistret i en elektronisk database.
 • CPR-numre kan registreres med henblik på indberetning af kontingentbetaling til SKAT. 
 • Der må ikke registreres oplysninger der ikke vedkommer foreningens drift eller personfølsomme oplysninger i øvrigt.
 • Der foretages jævnlig sikkerhedskopiering af databasen, og kopien opbevares hos andre bestyrelses-medlemmer.
 • Fra medlemsregistret udtrækkes oplysninger til brug for:

Bestyrelsesmedlemmer og lokalkredsbestyrelser

Adressering af FAGBLAD og andre forsendelser

Adressering af forsendelser fra lokalkredse

Medlemsregistrering i lokalkredse

Andet medlemsarbejde

Indberetning til SKAT, kontingentopkrævning og anden fakturering

 

 • Bestyrelsesmedlemmer kan når som helst rekvirere udtræk af databasen på papir eller elektronisk.
 • Udtrækket må ikke videregives, sælges eller benyttes til formål der ikke er forenings virksomhed.
 • Medlemmer i restance kan ikke være medlemmer af lokalforeningsbestyrelser eller deltage i generalforsamling.

 

Ved indmeldelse vælger medlemmet lokalforening / eller tilknyttes den lokalforening hvor medlemmet bor.

Medlemmet kan vælge at flytte medlemsskabet til en anden lokalforening.

Såfremt medlemmet flytter, registreres medlemsskabet i den nye lokalforening.

Ved udmeldelse eller sletning p.gr. af restance bliver medlemmet stående i registret som passiv i op til 2 år.

 

Lokalforeninger:

 • Kassereren registrerer hvem der i lokalkredsene er formand og kasserer samt øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Når der sker ændringer videresendes oplysninger herom til webmaster og redaktør af FAGBLAD.
 • Medlemmer af lokalforeningsbestyrelser indmeldes i konference på skolekom og modtager herigennem information fra hovedbestyrelsen.

 

Opkrævning af kontingent:

 • Kontingent / abonnement opkræves 1 gang årligt i januar i samarbejde med Iteras/NETS.
 • Nyindmeldte betaler kontingent forholdsvis fra indmeldelsesdagen.
 • Medlemmer hæfter for kontingentbetaling indtil opsigelse modtages.
 • Hvis betaling udebliver rykkes medlemmet 2 gange. Herefter inaktiveres medlemskabet.

 

Udbetalinger:

 • Rejseudgifter, udlæg mv. der ikke skal indberettes til SKAT, refunderes på baggrund af udfyldt og underskrevet formular, hvor modtageren bekræfter at udgifterne er afholdt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.
 • Bilag refunderes i det regnskabsår som udgiften vedrører. Bilag fra tidligere år refunderes ikke.
 • Beløbet overføres til modtagerens konto i pengeinstitut, normalt senest 1 uge efter at bilaget er modtaget.
 • Skattepligtige honorarer mv. indberettes til SKAT.

 

Kassererens opgaver ved udgivelsen af Håndværk&Design er:

 • Fremsende opdateret datafil til adressering.
 • Udbetale honorarer til redaktør og skribenter på baggrund af redaktørens opgørelse.
 • Udarbejde materiale til Biblioteksstyrelsen, UVM og andre bidragydere.
 • Registrere adresseændringer på baggrund af data fra PostDK / samarbejdspartnere
 • Fakturere annoncer. På baggrund af annoncetegners opgørelse.
 • Eftersende Håndværk&Design til medlemmer der af en eller anden grund ikke får det.
 • Lave momsopgørelse
 • Lave udgiveraftale med PostDK / andre samarbejdspartnere

 

Generalforsamling:

 • Skrive økonomidelen af formandsberetningen
 • Opstille regnskab i samarbejde med revisor
 • Fremlægge regnskabet for kritiske revisorer
 • Lave budget og kontingentforslag
 • Udbetale rejsegodtgørelse til repræsentanter

Redaktør for trykte udgivelser

 • Redaktøren udarbejder produktionsplan for de enkelte udgivelser som sendes til alle samarbejdspartnere
 • Redaktøren Informerer alle relevante parter om ændringer i produktionsplanen Herunder information til Portopartner og øvrige samarbejdspartnere om ændringer i indleveringsdato
 • Der indkaldes til årsmøde i Håndværk&Design i dec. måned.
 • Budget for alle udgivelser udarbejdes og godkendes af bestyrelsen inden udgivelsen påbegyndes.
 • Honoraropgørelse laves og sendes til kasserer straks ved hver udgivelse.
 • Korrektur sendes til kassereren
 • Holder sig a’jour med prisudvikling på trykkeriydelser og sikrer billigst mulig produktion af udgivelser
 • Redaktøren kan delegere arbejdsopgaver og ansvar til øvrige medlemmer af redaktionen

Webmaster

 • Webmaster samarbejder med leverandør om udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden
 • Webmaster  tydeliggør og kommunikerer forventninger til lokalforeninger,
 • Webmaster sikrer, at lokalforeningernes sider er opdaterede.
 • Webmaster udarbejder budget for hjemmesidens drift.
 • A’jourfører og rydder op.

Arkivering

 • Mødereferater fra bestyrelse, redaktion og alle udvalg arkiveres elektronisk på skolekom.
 • Formanden sikkerhedskopierer disse dokumenter.
 • Sikkerhedskopi opbevares af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Historik

26/3 2017. Nye medlemmer vælger selv lokalforening ved indmeldelse. (ny webformular)