Du er her

Model 3

Model 3

 

Af Jørgen Mogensen

 

 

Tilsyn med sløjd.

 

Det er hovedstyrelsen håb, at følgende kan være en hjælp for den enkelte sløjdlærer, når der skal indgås aftaler vedrørende tid til tilsyn til sløjd.

Det er meget vanskeligt at foreslå et bestemt antal timer til tilsynet. Der er mange divergerende forhold, som indvirker på tilsynstimetallet: f.eks. hvor mange elever har sløjd, og hvor meget bruges sløjdlokalet ud over obligatorisk- og valgfags sløjd. Et timetal skal sættes i relation til den arbejdsbeskrivelse, som er/skal udfærdiges.

Hvis det foreslåede timetal er hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsopgaven, kan der indgås en akkord på området, men skønnes der ikke at være overensstemmelse mellem de krav, der stilles, og den tid, der stilles til rådighed, bør der laves en timeramme på området.

Efter skemaet er der til inspiration forskellige eksempler på indgåede aftaler.

 

 

 

Eksempler på indgåede aftaler:

 

 

 

Aftalen omfatter flg. funktioner (indhold og omfang).

 

 

• Udarbejde og ajourføre oversigter over samt systematisere samlingen af redskaber, maskiner, øvrigt udstyr og materialer til sløjd.

• Gennemgå samlingen med passende mellemrum.

• Renholde maskiner, redskaber og udstyr.

• Udføre mindre reparationer.

• Foranledige at større reparationer udføres.

• Koordinere ønsker om indkøb til samlingen.

• Foranledige indkøb til samlingen.

• Vejlede og rådgive kolleger om brug af lokalets udstyr.

• Medvirke til at sikre at de sikkerhedsmæssige forhold er i orden.

• Sørge for afleveringen af kemikalier mm. til destruktion.

• Slibning af høvle, stemmejern mv. så værktøj et til stadighed er klar til brug.

• Nedslibning og renovering af høvlebænkene.

• Rensning af malerrum samt ny belægning af malerbord.

 

 

 

Hvad er evt. ikke omfattet af aftalen:

 

Deltagelse i budgetfordelingsmøde og almindelig oprydning er ikke omfattet af denne aftale.

 

 

Til ovenstående arbejde afsættes en timeramme på 90 timer.

 

 

 

 

Aftalen omfatter flg. funktioner (indhold og omfang):

 

 

• Medvirker ved udarbejdelse og prioritering af skolens anskaffelsesbudget for undervisningsmidler.

• Løbende kontrol af fagets budget, herunder at sørge for at bevillingen overholdes samt orientering af ledelsen om forhold, der påvirker overholdelse af budgettet.

• Deltager i ét budgetfordelingsmøde indkaldt af skolens ledelse med en varighed af højest to timer.

 

 

Til ovenstående arbejde afsættes en akkord på 5 timer.